Ako založiť logistickú spoločnosť s prepravou kontajnerov

Zakladanie logistickej spoločnosti je proces, ktorý zahŕňa niekoľko dôležitých legislatívnych krokov. Tieto body sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bola spoločnosť legálne uznaná a mohla plniť svoje funkcie v súlade s právnymi predpismi.

Logistika je disciplína zameraná na efektívne plánovanie, implementáciu a kontrolu toku tovarov, služieb a informácií od bodu pôvodu po bod spotreby. 

Zdroj: unsplash.com

Logisticko-prepravná spoločnosť je firma, ktorá sa špecializuje na prepravu a distribúciu tovarov, optimalizáciu dodávateľských reťazcov a riadenie skladov. Takéto spoločnosti zabezpečujú prepravu tovarov po súši, vode a vzduchu, a ich služby zahŕňajú skladovanie, manipuláciu a colné odbavenie. Kľúčovou súčasťou moderných logistických služieb je aj preprava kontajnerov, ktorá umožňuje efektívny a bezpečný transport tovaru, a vďaka jednoduchej manipulácii prispieva k zníženiu rizika jeho poškodenia. V EÚ poznáme rôzne typy logistických spoločností, vrátane poskytovateľov prepravných služieb (dopravcov), logistických operátorov a distribučných centier.

Zakladanie logistickej spoločnosti zahŕňa niekoľko kľúčových krokov, ktoré zabezpečujú súlad s legislatívou a pripravenosť na efektívne fungovanie v rámci dopravy a logistiky. Každá logistická spoločnosť musí:

  • Odborná spôsobilosť- zamestnávať osobu s odbornou spôsobilosťou na riadenie komerčnej nákladnej dopravy. Odborná spôsobilosť sa získava prostredníctvom špecifického odborného vzdelania alebo úspešným absolvovaním skúšky. Táto osoba musí byť schopná preukázať svoju kvalifikáciu prostredníctvom príslušných certifikátov a dokladov.
  • Oficiálne sídlo- spoločnosť musí mať oficiálne sídlo v nebytových priestoroch. Na tomto mieste musia byť uložené originály všetkých dôležitých dokumentov vrátane prepravných zmlúv, účtovných dokladov a personálnych záznamov. Sídlo musí byť prístupné pre kontrolné orgány a umožňovať riadne vedenie administratívy. 
  • Dobrá povesť- zodpovedné osoby v spoločnosti musia mať dobrú povesť podľa živnostenského zákona. To znamená, že nesmú mať záznamy v registri trestov, ktoré by ich diskvalifikovali z riadenia dopravnej spoločnosti. Dobrú povesť je nutné pravidelne preukazovať a obnovovať.
  • Finančné zabezpečenie- firma musí preukázať, že disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami a rezervami. Na každé vozidlo s hmotnosťou nad 3,5 tony je potrebné mať k dispozícii kapitál vo výške 9000 € pre prvé vozidlo a 5000 € pre každé ďalšie. Tento kapitál zabezpečuje, že spoločnosť môže uhradiť všetky záväzky a pokryť prípadné finančné ťažkosti.

Od 21. mája 2022 je povinnosť mať eurolicenciu rozšírená aj na vozidlá a kombinácie vozidiel s hmotnosťou nad 2,5 tony. To znamená, že aj menšie logistické spoločnosti musia splniť tieto podmienky. Podmienky pre eurolicenciu sú rovnaké ako pre zisk základnej odbornej spôsobilosti, sídla a dobrej povesti. Pre vozidlá nad 2,5 tony je požadovaný kapitál vo výške 1800 € pre prvé vozidlo a 900 € pre každé ďalšie. Po splnení všetkých podmienok môže spoločnosť požiadať o eurolicenciu na príslušnom krajskom úrade. Žiadosť môže byť podaná osobne, písomne alebo elektronicky. Eurolicencia je neprenosná a platí na obdobie desiatich rokov, po ktorých je nutné ju obnoviť.

Dobrovoľné opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti

Okrem týchto povinných náležitostí existujú aj dobrovoľné opatrenia, ktoré môžu zvýšiť konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť firmy. Medzi tieto opatrenia patrí:

  • certifikácia kvality (napr. ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality), 
  • ekologické certifikácie (napr. ISO 14001 pre environmentálny manažment) 
  • bezpečnostné certifikácie (napr. OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci).

Logistické spoločnosti, ktoré dodržiavajú tieto povinné aj dobrovoľné náležitosti, zvyšujú svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť na trhu.

Komerčný článok

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!